长江万里东注,晓吹卷惊涛上一句下一句 前一句后一句 水调歌头·焦山拼音版 吴潜诗词_当当语文网

长江万里东注,晓吹卷惊涛上一句 下一句

出自清朝吴潜的《水调歌头·焦山
原文翻译:
铁瓮古形势,相对立金焦。长江万里东注,晓吹卷惊涛。天际孤云来去,水际孤帆上下,天共水相邀。远岫忽明晦,好景画难描。
混隋陈,分宋魏,战孙曹。回头千载陈迹,痴绝倚亭皋。惟有汀边鸥鹭,不管人间兴废,一抹度青霄。安得身飞去,举手谢尘嚣。
水调歌头·焦山拼音版
tiě wèng gǔ xíng shì ,xiàng duì lì jīn jiāo 。zhǎng jiāng wàn lǐ dōng zhù ,xiǎo chuī juàn jīng tāo 。tiān jì gū yún lái qù ,shuǐ jì gū fān shàng xià ,tiān gòng shuǐ xiàng yāo 。yuǎn xiù hū míng huì ,hǎo jǐng huà nán miáo 。
hún suí chén ,fèn sòng wèi ,zhàn sūn cáo 。huí tóu qiān zǎi chén jì ,chī jué yǐ tíng gāo 。wéi yǒu tīng biān ōu lù ,bú guǎn rén jiān xìng fèi ,yī mò dù qīng xiāo 。ān dé shēn fēi qù ,jǔ shǒu xiè chén xiāo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴潜的诗词大全

《满江红(刘表翁右司席上)》 《蝶恋花(和处静木香)》 《浣溪沙(四用韵)》 《浣溪沙(和桃源韵)》 《水调歌头(送叔永文昌)》 《贺新郎(和惠检阅惜别)》 《贺新郎(寓言)》 《浪淘沙(戊午中秋和刘自昭)》 《暗香(用韵赋雪)》 《满江红(戊午二月十七日四明窗赋)》 《水调歌头(和梅翁韵预赋山中乐,己未中秋中_书于老香堂)》 《满江红(乌衣园)》 《水调歌头·焦山》 《秋夜雨(依韵戏赋傀儡)》 《贺新郎(寄赵南仲端明)》 《八声甘州(和魏鹤山韵)》 《水调歌头·焦山》 《满江红(再用韵怀安晚)》 《满江红(和刘右司长翁俾寿之词)》 《祝英台近(和吴叔永文昌韵)》 《谒金门(枕上闻鹃赋)》 《鹊桥仙(己未七夕)》 《江城子·示表侄刘国华》 《水调歌头(夜来月佳甚,呈景回、自昭二兄。戊午八月十八日)》 《浪淘沙(和吴梦窗席上赠别)》 《满江红(二园花卉仅有海棠未谢,五用韵)》 《西河(和旧韵)》 《满江红(戊午二月二十四日会碧_·,三用韵)》 《满江红(送陈方伯上襄州幕府)》 《满江红(和吕居仁侍郎东里先生韵)》 《浣溪沙(己未元夕)》 《二郎神(再和)》 《水调歌头(小憩袁氏园用前韵)》 《清平乐(和刘制几)》 《秋夜雨(和韵刘制几立秋夜观月,喜雨)》 《汉宫春(吴中齐云楼)》 《浣溪沙(和谦山)》 《糖多令(答和梅府教)》 《满江红(梅)》 《满江红(送吴叔永尚书)》 《酹江月(梅)》 《小重山(己未六月十四日老香堂前月台玩月)》 《霜天晓角(和赵教授韵)》 《朝中措(和自昭韵)》 《沁园春(江西道中)》 《念奴娇(咏白莲用宝月韵)》 《海棠春·已未清明对海棠有赋》 《朝中措(三用韵)》 《水调歌头(题烟雨楼)》 《谒金门(和韵赋茶)》 《宝鼎现(和韵已未元夕)》 《水龙吟(戊午元夕)》 《谒金门(和赵参谋)》 《满江红(戊午九月七日,碧沚和制几韵)》 《水调歌头(闻子规)》 《朝中措(老香堂和刘自昭韵)》 《谒金门(_·上秀邸溪亭)》 《海棠春·已未清明对海棠有赋》 《满江红(戊午秋半,偕胡景回,刘自昭二兄小饮待月)》 《永遇乐(己未元夕)》 《水调歌头(戊午九月,偕同官延庆阁过碧沚)》 《传言玉女(己未元夕)》 《沁园春(戊午自寿)》 《贺新郎(送吴季永侍郎)》 《隔浦莲(和叶编修士则韵)》 《霜天晓角(戊午十二月望安晚园赋梅上银烛)》 《鹊桥仙·馨香饼饵》 《诉衷情(和韵)》 《满江红·豫章滕王阁》 《酹江月(瓜洲会赵南仲端明)》 《满江红(郑园看梅)》 《浣溪沙(再赋)》 《贺新郎(吴中韩氏沧浪亭和吴梦窗韵)》 《水调歌头(己未中秋无月)》 《朝中措(四用韵)》 《念奴娇(戏和仲殊已未四月二十七日)》 《贺新郎(用赵用父左司韵送郑宗丞)》 《贺圣朝(己未三月六日)》 《声声慢(和吴梦窗赋梅)》 《鹧鸪天(和古乐府韵送游景仁将漕夔门)》 《满江红(禾兴月波楼和友人韵)》 《南乡子(答和惠计院)》 《水调歌头(送赵文仲龙学)》 《满江红·齐山绣春台》 《海棠春(再用韵)》 《水调歌头(出郊玩水)》 《浣溪沙(己未三月二十五日赏荼_)》 《蝶恋花(吴中赵园)》 《贺新郎(玩月)》 《点绛唇(己未三月末浣木香亭赋)》 《谒金门(和自昭木香)》 《渔家傲(再用前韵)》 《酹江月(暇日登新楼,望扬州于云烟缈之间,寄赵南仲端明)》 《贺新郎(和翁处静桃源洞韵)》 《水调歌头(开庆己未秋社维舟逸老堂口占)》 《满庭芳(春感)》 《满江红(姑苏灵岩寺涵空阁)》 《贺新郎(丁巳岁寿叔氏)》 《水调歌头(喜晴赋)》 《秋夜雨(再和)》

水调歌头·焦山赏析

  “铁瓮古形势,相对立金焦。”“铁瓮”,指镇江古城,是三国孙权所建,十分坚固,当时号称铁瓮城。“金焦”,金山、焦山,二山均屹立大江中(金山现已淤连南岸),西东相对,十分雄伟。宋孝宗游金山寺曾题诗道:“崒然天立镇中流,雄跨东南二百州。”“铁瓮”、“金焦”为镇江古来形势最突出之处,写得概括、有力。“长江万里东注,晓吹卷惊涛。”江流东注,风卷涛惊,又加强了砥柱中流的金焦形象。“天际孤云来去,水际孤帆上下,天共水相邀。”天连水,水连天,“孤云”、“孤帆”更衬出了江天的浩渺,而“来去”、“上下”又见出了词人在游目骋怀,频频俯仰,可以想见其神思的飞越。此句不禁让人想起李白的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,想是从李白诗句变化而来。“远岫忽明晦”,“忽”写出了朝光明灭给人刹那间的刺激,又引起了多少兴奋,真是“好景画难描”啊。

  下片写景从形势写起,江,天,远山,由近而远,层次分明。览景时,人们往往可以超越时空的局限。如果说上片是“视通万里”,那么下片就是“思接千载”了。

  “混隋陈,分宋魏,战孙曹。”此由近到远写镇江的攻守征战。隋灭陈时,隋大将贺若弼最先在这里突破陈的江防,继克金陵。南朝宋曾凭借长江天堑在这里抗击北魏军队,“缘江六七百里,舳舻相接”,从而保全了半壁河山。孙权曾以京口(吴时称京城,东晋南朝称京口城)为首都建康(今南京)之门户,对抗曹魏。这九个字极省净地表现出镇江在历史上的重要地位,在这里曾经发生过多少场面壮烈的战争?镇江,她在南北对峙的历朝历代战略地位何等重要,而今她又是抗击蒙古的江淮重镇,而自己就任职在这块“古来征战地”!“回头千载陈迹,痴绝倚亭皋。”

  作者从历史的遐想中清醒过来,倚立江岸上,不禁感慨万千了。作者对历史无限追忆,“天下英雄谁敌手”,能在这里一展宏图,多好!可是,面对现实,官小权轻,难有用武之地,何必想入非非呢!正如他同时写的另一首《水调歌头》所言:“郗兵强,韩舰整,说徐州。但怜吾衰久矣,此事恐悠悠。欲破诸公磊块,且倩一杯浇酹,休要问更筹!”这就是他此时的心情。于是他不得不开解自己。“惟有汀边鸥鹭,不管人间兴废,一抹度青霄。”鸥鹭无忧无虑、自由自在地飞翔,越飞越远,越飞越高,将作者的心也带到了“青霄”之上。“安得身飞去,举手谢尘嚣。”这是他的想象、他的愿望:我怎样也能象鸥鹭一样飞上天空、离开纷繁复杂的尘世呢!切不可从此句认为作者有避世之哀。这只是他失意时的慰解之词,他怎能轻易抛弃自己的壮志呢?

  这首词由写景、怀古、抒情三者组成,层层生发,一气呵成,显得十分自然。作者用明净、圆熟的语言,创造了一个高远、清新的意境,表现了豪迈、开朗的胸襟。读起来爽口惬心,发人意兴。因此,可以说吴潜是晚宋一个重要的词人。

吴潜简介

吴潜(1195—1262) 字毅夫,号履斋,宣州宁国(今属安徽)人。宁宗嘉定十年(1217)举进士第一,授承事郎,迁江东安抚留守。理宗淳祐十一年(1251)为参知政事,拜右丞相兼枢密使,封崇国公。次年罢相,开庆元年(1259)元兵南侵攻鄂州,被任为左丞相,封庆国公,后改许国公。被贾似道等人排挤,罢相,谪建昌军,徙潮州、循州。与姜夔吴文英等交往,但词风却更近于辛弃疾。其词多抒发济时忧国的抱负与报国无门的悲愤。格调沉郁,感慨特深。著有《履斋遗集》,词集有《履斋诗余》。

名句类别

山水

编者注:本文提供了长江万里东注,晓吹卷惊涛上一句下一句 前一句后一句,水调歌头·焦山拼音版 吴潜简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/5458.html